สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
mod_vvisit_counterวันนี้10
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้79
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้275
mod_vvisit_counterเดือนนี้1427
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด90784

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ขณะนี้
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สรุปความดีเด่นและผลงานที่เสนอพิจารณาประมวลผล ๙ ปี


๑.จัดโครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน ร่วมกับวัดพระพิเรนทร์ วรจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓
โดยอบรม ณ วัดพระพิเรนทร์ วรจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ? ๑๓ เมษายน และระหว่างวันที่ ๑๔ เมษายน -
๑ พฤษภาคม จะไปอบรมที่สถานปฏิบัติธรรมสหปฏิบัติฯ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดดังนี้

๑.๑ พุทธศักราช ๒๕๔๓ ระหว่างวันที่ ๗ เมษายน ? ๑ พฤษภาคม
๑.๒ พุทธศักราช ๒๕๔๔ ระหว่างวันที่ ๗ เมษายน ? ๑ พฤษภาคม
๑.๓ พุทธศักราช ๒๕๔๕ ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ? ๑ พฤษภาคม จำนวน ๑๐๒ รูป
๑.๔ พุทธศักราช ๒๕๔๖ ระหว่างวันที่ ๒ เมษายน ? ๑ พฤษภาคม จำนวน ๑๒๓ รูป
๑.๕ พุทธศักราช ๒๕๔๗ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ? ๒ พฤษภาคม จำนวน ๑๔๕ รูป
๑.๖ พุทธศักราช ๒๕๔๘ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ? ๓๐ เมษายน จำนวน ๗๗ รูป
๑.๗ พุทธศักราช ๒๕๔๙ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ? ๑ พฤษภาคม จำนวน ๑๐๔ รูป
๑.๘ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ระหว่างวันที่ ๖ เมษายน ? ๒๑ เมษายน จำนวน ๑๓๓ คน๒.จัดโครงการบวชเนกขัมมะจารี และเนกขัมมะจาริณี ร่วมกับมูลนิธิบรรจงสนิท และสถานปฏิบัติธรรมสหปฏิบัติฯ ตั้งแต่ปี
พุทธศักราช ๒๕๔๓ ณ สถานปฏิบัติธรรมสหปฏิบัติฯ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันพ่อ ? วันแม่ แห่งชาติ

มูลนิธิบรรจงสนิท มีผลการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านการจัดสวัสดิการสังคม ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๐
คือ การจัดโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติ จำนวน ๕ รุ่น มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ จำนวนทั้งสิ้น
๑,๔๐๐ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ วันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๕๐ ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติ จำนวน ๒๕๐ คน
๒.๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ? ๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติ จำนวน ๓๐๐ คน
๒.๓ วันที่ ๒๘-๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๐ ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติ จำนวน ๒๕๐ คน
๒.๔ วันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๐ จำนวน ๓๐๐ คน
๒.๕ วันที่ ๙-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมะปฏิบัติ จำนวน ๓๐๐ คน๓.จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม แก่เยาวชน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ชื่อ ?ค่ายอารยาภิวัทธน์?
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕ เป็นต้นมา รายละเอียดดังนี้

๓.๑ พุทธศักราช ๒๕๔๕ อบรมเยาวชน จำนวน ๘ ค่าย
๓.๒ พุทธศักราช ๒๕๔๖ อบรมเยาวชน จำนวน ๑๕ ค่าย
๓.๓ พุทธศักราช ๒๕๔๗ อบรมเยาวชน จำนวน ๒๒ ค่าย
๓.๔ พุทธศักราช ๒๕๔๘ อบรมเยาวชน จำนวน ๒๔ ค่าย
๓.๕ พุทธศักราช ๒๕๔๙ อบรมเยาวชน จำนวน ๓๒ ค่าย
๓.๖ พุทธศักราช ๒๕๕๐ อบรมเยาวชน จำนวน ๒๘ ค่าย

มูลนิธิบรรจงสนิท มีผลการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านการจัดสวัสดิการสังคม ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๐ คือ การจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชน ค่ายพุทธบุตร ?อารยาภิวัทธน์? จำนวน ๒๘ รุ่น มีนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ จำนวนทั้งสิ้น ๕,๘๗๙ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) วันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๐
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑
จำนวนนักเรียน ๙๘ คน

(๒) วันที่ ๑๐-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนธรรมโชติศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
จำนวนนักเรียน ๓๐๐ คน

(๓) วันที่ ๑๒-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕ จำนวนนักเรียน ๒๘๐ คน

(๔) วันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
จำนวนนักเรียน ๒๘๐ คน

(๕) วันที่ ๒๔-๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
จำนวนนักเรียน ๒๐๐ คน

(๖) วันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๒ จำนวนนักเรียน ๑๒๐ คน

(๗) วันที่ ๗-๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับวิทยาลัยเกษตรด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน ๒๘๐ คน

(๘) วันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนวัดด่านช้าง-โรงเรียนวัดดอนประดู่-โรงเรียนวัดกกตาด
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวนนักเรียน ๒๐๐ คน

(๙) วันที่ ๑๕-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ จำนวนนักเรียน ๒๐๐ คน

(๑๐) วันที่ ๒๗-๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรีรยนอนุบาลสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน ๒๖๙ คน

(๑๑) วันที่ ๒-๔ กรกฏาคม ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองยาว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน ๑๘๐ คน

(๑๒) วันที่ ๗-๘ กรกฏาคม ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับเทศบาลอู่ทอง เป็นผู้ปกครอง จำนวน ๗๐ คน และนักเรียนจำนวน ๑๐๐ คน
รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๗๐ คน

(๑๓) วันที่ ๙-๑๐ กรกฏาคม ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับเทศบาลหนองหญ้าไซร จำนวนนักเรียน ๑๙๕ คน

(๑๔) วันที่ ๑๒-๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนวัดพระพิเรนทร์ เขตป้องปราบ-ศัตรูพ่าย กรุงเทพหมานคร
และโรงเรียนคลองบางกระทึก จังหวัดนครปฐม ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวนนักเรียน ๒๐๐ คน

(๑๕) วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนบ้านท่าพระยาจักร คณาจารย์จำนวน ๔๖ คน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน จำนวน ๑๕๖ คน

(๑๖) วันที่ ๒๕-๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
จำนวนนักเรียน ๓๐๐ คน

(๑๗) วันที่ ๒-๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนนักเรียน ๒๐๐ คน

(๑๘) วันที่ ๑๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนวัดนายโรง กรุงเทพหมานคร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๕
จำนวนนักเรียน ๓๔๕ คน

(๑๙) วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับสถาบันราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร ระดับชั้นอุดมศึกษาปีที่ ๑
จำนวนนักเรียน ๑๐๐ คน

(๒๐) วันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนบ้านทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๑๕๐ คน

(๒๑) วันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน ๒๐๐ คน

(๒๒) วันที่ ๒๒-๒๔ กันยายน ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน ๒๐๐ คน

(๒๓) วันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๕ โรงเรียน
จำนวนนักเรียน ๒๐๐ คน

(๒๔) วันที่ ๔-๕ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับเจ้าหน้าที่อนามัยทุ่งมะกอก อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนผู้ที่เข้ารับการอบรม ๖๐ คน

(๒๕) วันที่ ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนพิบูลย์ประชาสรรค์ ดินแดง กรุงเทพมหานคร 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวนนักเรียน ๓๐๐ คน

(๒๖) วันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนวัดหนองทราย และโรงเรียนบางขวาก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
จำนวนนักเรียน ๒๐๐ คน

(๒๗) วันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) กรุงเทพมหานคร จำนวนนักเรียน ๓๓๐ คน

(๒๘) วันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนวัดพระธาตุ จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
จำนวนนักเรียน ๑๒๐ คน

๓.๗ พุทธศักราช ๒๕๕๑ อบรมเยาวชน จำนวน ๓๖ ค่าย มูลนิธิบรรจงสนิท มีผลการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทางด้านการจัดสวัสดิการสังคม ในปี พุทธศักราช ๒๕๕๑ คือ การจัดโครงการฝึกอบรมเยาวชน ค่ายพุทธบุตร ?อารยาภิวัทธน์? จำนวน ๓๖ รุ่น มีนักเรียนที่ผ่านกิจกรรมในช่วงเดือนมีนาคม-พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ จำนวนทั้งสิ้น ๖,๓๙๙ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) วันที่ ๒๓ - ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนสระยายโสม จำนวนนักเรียน ๑๐๘ คน

(๒) วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ธรรมสภา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จำนวน ๗๐ คน

(๓) วันที่ ๓๑ มกราคม ? ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับกลุ่มโรงเรียนจาก อบต.หนองมะค่าโมง จำนวน ๕ โรงเรียน
จำนวนนักเรียน ๑๘๐ คน

(๔) วันที่ ๑๓ ? ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา และโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ จำนวนนักเรียน ๑๕๐ คน

(๕) วันที่ ๑๒ ? ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับสามเณรวัดสุทธาวาส จำนวนนักเรียน ๘๐ คน

(๖) วันที่ ๒๐ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับเด็กภายใต้การปกครองของศาลเยาวชน ครั้งที่ ๑ จำนวนนักเรียน๑๘๓ คน

(๗) วันที่ ๑ ? ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับเด็กภายใต้การปกครองของศาลเยาวชน ครั้งที่ ๒ จำนวนนักเรียน ๑๕๘ คน

(๘) วันที่ ๙ ? ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จำนวนนักเรียน ๓๑๓ คน

(๙) วันที่ ๑๓ ? ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
จำนวนนักเรียน ๒๓๒ คน

(๑๐) วันที่ ๒๑-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา กรุงเทพฯ จำนวนนักเรียน ๒๕๕ คน

(๑๑) วันที่ ๒๔ ? ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ จำนวนนักเรียน ๙๐ คน

(๑๒) วันที่ ๔ ? ๖ มิถุนายน ๒๕๕๑
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนนันทมุนีบำรุง จังหวัดปทุมธานี จำนวนนักเรียน จำนวน ๑๑๕คน

(๑๓) วันที่ ๗ ? ๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน ๒๐๑ คน

(๑๔) วันที่ ๑๑ ? ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนและโรงเรียนบ้านหนองยาวจำนวนนักเรียน ๒๖๔ คน

(๑๕) วันที่ ๑๔ ? ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
อบรม ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน บางซื่อ จำนวน ๙๔ คน

(๑๖) วันที่ ๑๘ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนวัดอัมรินทราราม กรุงเทพฯ จำนวนนักเรียน ๑๙๕ คน

(๑๗) วันที่ ๒๗ ? ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพฯ จำนวนนักเรียน ๒๑๔ คน

(๑๘) วันที่ ๑ ? ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จำนวนนักเรียน ๒๓๑ คน

(๑๙) วันที่ ๔ ? ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๓ จำนวนนักเรียน ๒๒๗ คน

(๒๐) วันที่ ๗ ? ๙ กรกฏาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร นักเรียน จำนวน ๑๗๒ คนคณาจารย์ ๔๗ คน

(๒๑) วันที่ ๑๔ ? ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับมหาประชาบดีเถรีวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย จำนวนนักเรียน ๖๙ คน

(๒๒) วันที่ ๒๔ ? ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนคลองบางกระทึก ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม
จำนวนนักเรียน ๑๘๗ คน

(๒๓) วันที่ ๒๘ ? ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับสหวิทยาเขตเขื่อนกระเสียว จำนวน ๘ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ๓๓๓ คน

(๒๔) วันที่ ๓๑ กรกฏาคม ? ๒ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพฯ จำนวนนักเรียน ๑๘๙ คน

(๒๕) วันที่ ๘ ? ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน ๑๑๙ คน

(๒๖) วันที่ ๑๔ ? ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม และโรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก
จำนวนนักเรียน ๑๕๕ คน

(๒๗) วันที่ ๑๘ ? ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตชาวดอย จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวนนักเรียน ๑๔๒ คน

(๒๘) วันที่ ๒๑ ? ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนวัดโภคาราม ร่วมกับโรงเรียนวัดด่านช้าง จำนวนนักเรียน ๒๐๙ คน

(๒๙) วันที่ ๒๗ ? ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ-โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น-โรงเรียนบ้านวังคัน-
โรงเรียนบ้านหนองแหน-โรงเรียนละว้าวังควาย 
และโรงเรียนอนุบาลหนองหญ้าไซ จำนวนนักเรียน ๓๖๗ คน

(๓๐) วันที่ ๕ ? ๗ กันยายน ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนจากสภาวัฒนธรรม จำนวน ๕ โรงเรียน จำนวนนักเรียน ๑๙๐ คน

(๓๑) วันที่ ๑๓ ? ๑๔ กันยายน ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนนักเรียน ๑๕๐ คน

(๓๒) วันที่ ๑๕ ? ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง จังหวัดลพบุรี จำนวนนักเรียน ๑๙๗ คน

(๓๓) วันที่ ๒๔ ? ๒๖ กันยายน ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
จำนวนนักเรียน ๑๗๖ คน

(๓๔) วันที่ ๒๘ ? ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพฯ จำนวนนักเรียน ๑๖๐ คน

(๓๕) วันที่ ๔ ? ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับกิจกรรมนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จำนวนนักเรียน ๗๗ คน

(๓๖) วันที่ ๑๔ ? ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
อบรมพุทธบุตร ณ ค่ายอารยาภิวัทธน์ ให้กับกิจกรรมนิสิต คณะแพทย์แผนตะวันออก (แพทย์ทางเลือก) มหาวิทยาลัยรังสิต
จำนวนนักเรียน ๑๐๐ คน๔.โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และสร้างพระธรรมวิทยากรรุ่นใหม่ เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา
   
๔.๑ สนับสนุนโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และสร้างพระธรรมวิทยากรรุ่นใหม่ เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ของฝ่ายบริการฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ จำนวน ๑ รุ่น
ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ จำนวน ๖๐ รูป
   
๔.๒ สนับสนุนโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ และสร้างพระธรรมวิทยากรรุ่นใหม่ เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา
ของคณะพระวิทยากรกลุ่มพัฒนาจิตเพื่อชีวิตดีงาม ปีพุทธศักราช๒๕๕๒ จำนวน ๑ รุ่น ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๒
จำนวน ๓๐ รูป

 

๕.จัดทำรายการวิทยุเพื่อการนำหลักพระพุทธศาสนาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้

๕.๑ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๖.๐๐-๐๗.๐๐ น. มูลนิธิบรรจงสนิท ได้จัดรายการ?รายการเสียงธรรมจากญาณเวศก์?
เพื่อเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คลื่น ๘๙.๕ เอฟ.เอ็ม.

๕.๒ ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ น. มูลนิธิบรรจงสนิท ได้จัดรายการ?รายการเสียงธรรมจากญาณเวศก์?
เพื่อเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ความถี่ ๑๔๒๒ เอ. เอ็ม.

๕.๓ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น.มูลนิธิบรรจงสนิท ได้จัดรายการ?ธรรมประยุกต์ทันยุคสมัย?
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ความถี่ ๑๔๒๒ เอ. เอ็ม.

๕.๔ ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๖.๐๐-๑๘.๐๐ น.มูลนิธิบรรจงสนิท ได้จัดรายการ?ความลึกซึ่งสู่ความลึกลับ?
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ความถี่ ๑๓๕๐ เอ. เอ็ม.

๕.๕ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น.มูลนิธิบรรจงสนิท ได้จัดรายการ?ธรรมมิติพิศวง?
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ความถี่ ๑๓๕๐ เอ. เอ็ม.
 


๖.จัดทำรายการโทรทัศน์เพื่อการนำหลักพระพุทธศาสนาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวัน ดังนี้

๖.๑ รายการญาณทัสสนะ ออกอากาศทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๕.๓๐ -๐๖.๐๐ น. 
ทางสถานีโทรทัศน์ TTV ช่อง MV5

๖.๒ รายการพรหมในรอยธรรม ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๐.๐๐ น. 
ทางสถานีโทรทัศน์อมตะชาแนล ช่อง AI-Net๗.จัดพิมพ์หนังสือ

๗.๑ จัดพิมพ์หนังสือมอบให้แก่พระธรรมฑูต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ จนถึง ปี พ.ศ. ๒๕๔๕

๗.๒ จัดพิมพ์หนังสือเพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในรายการวิทยุ และการประชาสัมพันธ์ทั่วไป เช่น
        (๑) ให้การสนับสนุนหนังสือและแถบบันทึกเสียงรายการธรรม แก่มูลนิธิคนตาบอด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐
        (๒) ให้การสนับสนุนหนังสือและแก่คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร๘. มอบสิ่งของเครื่องใช้สาธารณูปโภคให้แก่วัดต่างๆ เช่น

๙. ให้ทุนการศึกษานักเรียน เรียนดี แต่ขาดแคลน

๑๐. จัดทอดผ้าป่าการศึกษา (บริจาคเคื่องคอมพิวเตอร์)

๑๑. ทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับวัดพระพิเรนทร์ วรจักร กรุงเทพฯ

๑๒. ร่วมกิจกรรมกับทางราชการ

๑๓. ประกาศกียรติคุณที่เคยได้รับ หมายถึงโล่ เกียรติบัตร ที่ได้รับจากการประกอบคุณความดี 


๑๓.๑ โล่
          (๑) พ.ศ. ๒๕๔๗ จากวัดพระพิเรนทร์ วรจักร กรุงเทพมหานคร
          (๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ จากโรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ)

๑๓.๒ เกียรติบัตร
          (๑) พ.ศ. ๒๕๔๓ จากโรงเรียนวัดเทพสุธาวาส
          (๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ จากกระทรวงศึกษาธิการ
          (๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ จากโรงเรียนงิ้วราย บุญมีรังสฤดิ์ จังหวัดนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ
          (๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ จากโรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
          (๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จากศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
          (๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ จากอำเภอด่านช้าง จังวหัดสุพรรณบุรี ในฐานะอนุเคราะห์สถานที่และพระวิทยากรอบรม
          (๗) พ.ศ. ๒๕๔๗ จากวัดประดู่ บางจาก กรุงเทพมหานคร
          (๘) พ.ศ.๒๕๔๗ จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
          (๙) พ.ศ. ๒๕๔๗ จากโรงเรียนโรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กระทรวงศึกษาธิการ
          (๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๗ จากโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
          (๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๖ จากอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะอนุเคราะหืสถานที่และพระวิทยากรอบรม
          (๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ จากจังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะผู้สนับสนุนและส่งเสริมดีเด่น ด้านพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๔๘
          (๑๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ จากโรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
          (๑๔) พ.ศ. ๒๕๔๘ จากโรงเรียนบ้านหนองยาว 
          (๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๙ จากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
          (๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๑ จากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
          (๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย